Bài: sắm sét đêm giao thừa

Giáo viên
Chào Mừng Quý Thầy Cô Về Dự Giờ Thăm Lớp
Môn: Lịch sử
Lớp 5B
1/ Vì sao Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn ?
2/ Ñöôøng Tröôøng Sôn coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc khaùng chieán choáng Mó, cöùu nöôùc cuûa daân toäc ta ?
Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam kháng chiến, ngày 19-5-1959 Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.
c) Vận chuyển, chi viện sức người, vũ khí, lương thực,. cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.
b) Đồng bào các dân tộc phía tây Tổ quốc có đường giao thông liên lạc.
a) Vận chuyển hàng hóa Bắc-Nam được nhanh chóng.
Chọn ý trả lời đúng nhất cho câu hỏi sau:
Kiểm tra bài cũ: Đường Trường Sơn
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
Lịch sử
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa
1/ Boái caûnh chung cuûa cuoäc Toång tieán coâng vaø noåi daäy Teát Maäu Thaân 1968:
2/ Nơi nào là trọng điểm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ?
3/ Ở Sài Gòn, quân giải phóng đánh vào những nơi nào của địch ?
1/ Tết Mậu Thân năm 1968 đã diễn ra sự kiện gì ở miền Nam nước ta ?
Thảo luận nhóm đôi: (3 phút)
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
Vào lúc giao thừa, khi Bác Hồ đang chúc Tết, ở Sài Gòn quân giải phóng lặng lẽ xuất kích và tiếng súng của quân giải phóng rền vang khắp miền Nam; Sài Gòn là trọng điểm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy; quân ta đánh vào các cơ quan đầu não của địch.
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa

Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
1/ Bối cảnh chung của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968:
* Vì sao nói cuộc tiến công của quân giải phóng vào Tết Mậu Thân mang tính bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của địch ?
. Bất ngờ về thời điểm:
. Bất ngờ về địa điểm:
Dêm giao thừa.
Tại các thành phố lớn, các cơ quan đầu não của
địch.
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
1/ Bối cảnh chung của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968:
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
Lịch sử

Lược đồ Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
Sấm sét đêm giao thừa
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa
2/ Diễn biến cuộc chiến đấu của quân giải phóng ở Sứ quán Mĩ tại Sài Gòn:
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
1/ Bối cảnh chung của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968:
Bài tập: Ghi số thứ tự vào mỗi ô vuông trước mỗi ý dưới đây cho phù hợp với diễn biến của trận đánh vào Sứ quán Mĩ:
a/ Phân đội lính Mĩ bảo vệ Sứ quán chống trả quyết liệt.
b/ Một tiếng nổ rầm trời rung chuyển Sứ quán Mĩ vào giao thừa Mậu Thân.
c/ Địch dùng máy bay lên thẳng chở thêm lính Mĩ đổ xuống nóc nhà Sứ quán để phản kích quân ta.
d/ Các chiến sĩ đặc công lập tức bắn chết 4 tên lính gác, lao vào chiếm giữ tầng dưới Sứ quán Mĩ.
đ/ Bọn chỉ huy hoảng hốt, bí mật đưa Đại Sứ quán Mĩ chạy khỏi Sứ quán bằng xe bọc thép.
3
4
2
5
e/ Cuộc chiến ở đây diễn ra suốt 6 giờ đồng hồ, khiến cho Sứ quán Mĩ bị tê liệt.
6
1
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa
3. Phân đội lính Mĩ bảo vệ Sứ quán chống trả quyết liệt.
1. Một tiếng nổ rầm trời rung chuyển Sứ quán Mĩ vào giao thừa Mậu Thân.
4. Địch dùng máy bay lên thẳng chở thêm lính Mĩ đổ xuống nóc nhà Sứ quán để phản kích quân ta.
2. Các chiến sĩ đặc công lập tức bắn chết 4 tên lính gác, lao vào chiếm giữ tầng dưới Sứ quán Mĩ.
5. Bọn chỉ huy hoảng hốt, bí mật đưa Đại Sứ quán Mĩ chạy khỏi Sứ quán bằng xe bọc thép.
6. Cuộc chiến ở đây diễn ra suốt 6 giờ đồng hồ, khiến cho Sứ quán Mĩ bị tê liệt.
Diễn biến cuộc chiến đấu
của quân giải phóng vào Sứ quán Mĩ
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa
Quân giải phóng tiến công vào Sứ quán Mĩ ở Sài Gòn Tết Mậu Thân nam 1968.
Tại sao nói cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là cuộc tiến công với quy mô rộng lớn của quân dân miền Nam ? Chọn ý trả lời đúng nhất.
a) Vì các địa điểm trong Sài Gòn đều bị tấn công.
b) Vì cùng với Sài Gòn, tất cả các căn cứ của địch khắp thành phố, thị xã ở miền Nam đều bị tấn công.
c) Vì tất cả các ấp chiến lược đều nổi dậy.
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa
Quân giải phóng
Huế
Đà Nẵng
Các nơi khác
Nha Trang
Sài Gòn
Cần Thơ
TỔNG TIẾN CÔNG VÀ
NỔI DẬY
TẾT MẬU THÂN
1968
Thứ tư, ngày 27 tháng 02 năm 2013
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa
3/ Kết quả, ý nghĩa của cuộcTổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968:
1/ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có tác động như thế nào đối với nước Mĩ ?
2/ Nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ?
Thảo luận nhóm b?n: (3 phút)
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
1/ Bối cảnh chung của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968:
2/ Diễn biến cuộc chiến đấu của quân giải phóng ở Sứ quán Mĩ tại Sài Gòn:
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có tác động như thế nào đối với nước Mĩ ?
Làm cho hầu hết các cơ quan trung ương và địa phương của Mĩ và chính quyền Sài Gòn bị tê liệt, khiến chúng rất hoang mang lo sợ.
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
3/ Kết quả, ý nghĩa của cuộcTổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968:
Nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ?
Sau đòn bất ngờ Tết Mậu Thân, Mĩ buộc phải thừa nhận thất bại một bước, chấp nhận đàm phán tại Pa -ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Nhân dân yêu chuộng hòa bình ở Mĩ cũng đấu tranh rầm rộ, đòi Chính phủ Mĩ phải rút khỏi Việt Nam trong thời gian ngắn nhất.
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
3/ Kết quả, ý nghĩa của cuộcTổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968:
Quân giải phóng
Huế
Đà Nẵng
Các nơi khác
Nha Trang
Sài Gòn
Cần Thơ
TỔNG TIẾN CÔNG VÀ
NỔI DẬY
TẾT MẬU THÂN
1968
Thứ tư, ngày 27 tháng 02 năm 2013
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừaquân
đội
Sài
Gòn
hoang
mang
lo
sợ
Mĩ chấp nhận đàm
Phán tại Pa-ri
Tết Mậu Thân 1968, quân dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy ở khắp các thành phố, thị xã, . . . làm cho Mĩ và quân đội Sài Gòn thiệt hại nặng nề, hoang mang lo sợ.

Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừa
Thứ tu, ngày 27 tháng 02 năm 2013
Ghi nhớ:
Quân giải phóng
Huế
Đà Nẵng
Các nơi khác
Nha Trang
Sài Gòn
Cần Thơ
TỔNG TIẾN CÔNG VÀ
NỔI DẬY
TẾT MẬU THÂN
1968
Thứ tư, ngày 27 tháng 02 năm 2013
Lịch sử
Sấm sét đêm giao thừaquân
đội
Sài
Gòn
hoang
mang
lo
sợ
Mĩ chấp nhận đàm phán tại Pa-ri, về
chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam
Học lại bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.
Chuẩn bị cho tiết học sau: Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.
Về nhà
Các em nhớ nhé !
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô
và các em học sinh lớp 5B
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài: sắm sét đêm giao thừa
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Lê Thanh Trinh
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Lịch sử
Gửi lên:
18/03/2013 15:53
Cập nhật:
18/03/2013 15:53
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
358.90 KB
Xem:
456
Tải về:
43
  Tải về
Từ site Trường Tiểu học An Lập:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Video
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

KH số 51/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/09/2023. Trích yếu: BDTX THCS

Ngày ban hành: 28/09/2023

KH số 50/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/09/2023. Trích yếu: KH kiểm tra

Ngày ban hành: 28/09/2023

CV số 229/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hướng dẫn nhiệm vụ TH

Ngày ban hành: 18/09/2023

KH số 46/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hội thi GVDG tiểu học

Ngày ban hành: 18/09/2023

CV số 237/PGDĐT

Ngày ban hành: 22/09/2023. Trích yếu: giáo dục chính trị

Ngày ban hành: 22/09/2023

Kế hoạch số 47/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: THTT-HSTC

Ngày ban hành: 20/09/2023

CV số 231/PGDĐT-THCS

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: Địa điểm Chinh phục ..

Ngày ban hành: 20/09/2023

QĐ số 69/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Quy chế

Ngày ban hành: 18/09/2023

QĐ số 68/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Thành lập HĐ CMNVCC Tiểu học

Ngày ban hành: 18/09/2023

CV số 230/PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: thực hiện nhiệm vụ GDTC

Ngày ban hành: 18/09/2023

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay162
  • Tháng hiện tại9,461
  • Tổng lượt truy cập786,631
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây