TRUC XANH CA DAO

TRUC XANH CA DAO
CÂU 1 :
Ñaøn oâng cöôøi hoa, ñaøn baø   .
Ñaùp aùn : cöôøi nuï.
Đáp án : đi giầy , chồng ắt
CÂU 2 :
Choàng khoân vôï ñaëng  ,
Vôï khoân   coù ngaøy laøm quan.
"THÂN EM NHƯ TẤM LỤA ĐÀO, PHẤT PHƠ GIỮA CHỢ BIẾT VÀO TAY AI"
Đáp án : dù ngồi
CÂU 4 :
Laáy choàng xöùng löùa vöøa ñoâi,
Duø ñi cuõng ñeïp,   cuõng xinh
Đáp án : em nâng, chị ngã
CÂU 5 :
Töôûng raèng chò ngaõ ,
Ai ngôø  , em böng mieäng cöôøi.
Đáp án : lựa cành ,Gái khôn
CÂU 6 :
Chim khoân löïa nhaùnh  ,
  löïa choán trai laønh gôûi thaân.
Đáp án : nên dài, Cái duyên
CÂU 7 :
Choàng yeâu caùi toùc  
  neân ñeïp, caùi taøi neân khoân
"YÊU NHAU THÁO NHẪN CHO NHAU, VỀ NHÀ MẸ HỎI QUA CẦU ĐÁNH RƠI"
Đáp án : bớt lời, nhỏ lữa
CÂU 9 :
Choàng giaän thì vôï  
Côm soâi   , moät ñôøi khoâng kheâ.
Đáp án : nhờ cha, nhờ vợ
CÂU 10:
Beù thì nhôø meï   ,
Lôùn leân   ,luùc giaø nhôø con.
Đáp án : làm lành , hớn hở
CÂU 11:
Choàng giaän thì vôï   ,
Mieäng cöôøi   , raèng anh giaän gì?
"THÀ LÀ ĂN BÁT CƠM RAU, CÒN HƠN CÁ THỊT NÓI NHAU NẶNG LỜI"
Đáp án : chà là, nuôi mẹ
CÂU 13:
Ñoùi loøng aên hoät   ,
Ñeå côm   , meï giaø yeáu raêng.
Đáp án : bà ngọai
CÂU 14:
Nhaát meï nhì cha, thöù ba   .
Đáp án : vì con , gánh giang sơn
CÂU 15:
Coù con phaûi khoå   ,
Coù choàng phaûi    nhaø choàng .
"CÓ TRĂNG QUÊN ĐÈN".
Đáp án : mới trông, lấy chồng
CÂU 17:
Bôûi thöông neân daï   ,
Khoâng thöông em ñaõ   coøn chi.
Đáp án : áo rách , xông hương
CÂU 18:
Choàng ta   ta thöông ,
Choàng ngöôøi aùo gaám   maëc ngöôøi.

Đáp án : càng thơm, đói cơm
CÂU 19:
Hoa thôm caøng heùo   ,
Em gioøn raùch aùo,   caøng gioøn


"CÁ CẮN CÂU BIẾT ĐÂU MÀ GỠ, CHIM VÀO LỒNG BIẾT THƯỞ NÀO RA" .
Đáp án : đêm rằm, vẫn tròn
CÂU 21:
Traêng troøn chæ coù   ,
Tình ta thaùng thaùng , naêm naêm   .
Đáp án : giả no, giả dại
CÂU 22:
Tôùi ñaây daàu ñoùi   ,
Daàu khoân   , ñaëng doø yù anh.
Đáp án : bụt nhà, dầu dại
CÂU 23:
Khoâng thieâng cuõng theå   , Daàu khoân   cuõng laø choàng em.
Ñaùp aùn : chöõ ñoàng, veõ roàng
CÂU 24:

Traêm naêm ghi taïc   ,
Duø ai theâu phuïng   maëc ai.
Đáp án : giồi (dồi), em ngồi
CÂU 25:
Traéng da vì bôûi phaán   ,
Ñen da vì bôûi   chôï tröa.

Đáp án: cha mẹ
CÂU 26:
Yeâu nhau con maét lieác qua,
Keûo chuùng baïn bieát, keûo   ngôø.

Đáp án: chanh thanh,bỏ anh
CÂU 27:
Chöøng naøo muoái ngoït   ,
Em ñaây môùi daùm   laáy choàng

Ñaùp aùn :trong beáp
CÂU 28:
Xem   ,bieát neát ñaøn baø

  Thông tin chi tiết
Tên file:
TRUC XANH CA DAO
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Mạnh Hùng
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Bài giảng
Gửi lên:
14/06/2012 17:10
Cập nhật:
14/06/2012 17:10
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
329.50 KB
Xem:
335
Tải về:
22
  Tải về
Từ site Trường Tiểu học An Lập:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Video
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

KH số 52/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 29/09/2023. Trích yếu: Kế hoạch HĐ tổ NVBM cấp THCS

Ngày ban hành: 29/09/2023

KH số 48/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: KH hoạt động CMNVCC Tiểu học

Ngày ban hành: 20/09/2023

KH số 51/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/09/2023. Trích yếu: BDTX THCS

Ngày ban hành: 28/09/2023

KH số 50/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/09/2023. Trích yếu: KH kiểm tra

Ngày ban hành: 28/09/2023

CV số 229/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hướng dẫn nhiệm vụ TH

Ngày ban hành: 18/09/2023

KH số 46/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hội thi GVDG tiểu học

Ngày ban hành: 18/09/2023

CV số 237/PGDĐT

Ngày ban hành: 22/09/2023. Trích yếu: giáo dục chính trị

Ngày ban hành: 22/09/2023

Kế hoạch số 47/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: THTT-HSTC

Ngày ban hành: 20/09/2023

CV số 231/PGDĐT-THCS

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: Địa điểm Chinh phục ..

Ngày ban hành: 20/09/2023

QĐ số 69/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Quy chế

Ngày ban hành: 18/09/2023

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay213
  • Tháng hiện tại600
  • Tổng lượt truy cập787,394
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây