Bài 24. Cây sống ở đâu?

Bài 24. Cây sống ở đâu?
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
Bài 24 : Cây sống ở đâu ?
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
BÀI CŨ :
Ôn tập.
Câu 1 :Gia ñình cuûa em goàm nhöõng ai? Ñoù laø nhöõng ngöôøi naøo?
KiỂM TRA BÀI CŨ
a/
KIỂM TRA BÀI CU:
Câu 2 :Em cần làm gì để thể hiện sự kính trọng các cô bác CNV trong nhà trường?
b/
c/
d/
Chọn ý đúng nhất
BÀI 24 :
Caây soáng ôû ñaâu ?
Hoạt động 1
Cây sống ở đâu?
Bằng kinh nghiệm, kiến thức đã được học của bản thân và bằng sự quan sát môi trường xung quanh, hãy kể về một loại cây mà em biết theo các nội dung sau:
- Teân caây ?
- Caây ñöôïc troàng ôû ñaâu ?
1/ Ñaây laø caây thoâng, ñöôïc troàng ôû trong röøng, treân caïn . Reã caây ñaâm saâu döôùi maët ñaát .
2/Đây là cây hoa súng, được trồng trên mặt hồ, dưới nước. Rễ cây sâu dưới nước.
3/Đây là cây phong lan, sống bám ở thân cây khác. Rễ cây vươn ra ngoài không khí.
4/Đây là cây dừa được trồng trên cạn. Rễ cây ăn sâu dưới đất.
CÂU HỎI THAÛO LUAÄN :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
4
33
34
35
38
37
36
42
39
40
41
CHỌN BẠN TRẢ LỜI
45
44
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
13
33
34
35
38
37
36
42
39
40
41
CHỌN BẠN TRẢ LỜI
45
44
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
25
33
34
35
38
37
36
42
39
40
41
CHỌN BẠN TRẢ LỜI
45
44
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
38
37
36
42
39
40
41
CHỌN BẠN TRẢ LỜI
45
44
43
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
38
37
36
42
39
40
41
CHỌN BẠN TRẢ LỜI
45
44
43
42
Cây có thể trồng được ở những đâu?
+ Cây có thể được trồng ở trên cạn, dưới nước và trên không.
Hoạt động 2
Trò chơi:
Tôi sống ở đâu ?
Phổ biến luật chơi:
Đội 1: 1 bạn đứng lên nói tên một loại cây.
Đội 2: 1 bạn nhanh, đứng lên nói tên loại cây đó sống ở đâu.
Yêu cầu trả lời nhanh:
Ai nói đúng - được 1 điểm
Ai nói sai - không cộng điểm
Đội nào nhiều điểm hơn
là đội thắng cuộc.
Hoạt động 3
Thi nói về
loại cây
Moãi HS ñaõ chuaån bò saün moät böùc tranh, aûnh veà moät loaïi caây. Baây giôø caùc em seõ leân thuyeát trình, giôùi thieäu cho caû lôùp bieát veà loaïi caây aáy theo trình töï sau:
- Giới thiệu tên cây.
- Nơi sống của loài cây đó.
- Mô tả qua cho các bạn về đặc điểm của loại cây đó.
Caây raát caàn thieát vaø ñem laïi nhieàu lôïi ích cho chuùng ta. Bôûi theá, duø caây ñöôïc troàng ôû ñaâu, chuùng ta cuõng phaûi coù yù thöùc chaêm soùc, baûo veä caây. Ñoái vôùi caùc em, laø HS lôùp 2, caùc em coù theå laøm nhöõng vieäc vöøa söùc vôùi mình ñeå baûo veä caây, tröôùc heát laø caây trong vöôøn tröôøng, saân tröôøng mình. Vaäy caùc em coù theå laøm nhöõng coâng vieäc gì?
Hoạt động củng cố
Trò chơi chung sức
treân khoâng.
26
24
24
26
1
2
3
4
Câu 1 : Caây coù theå soáng ôû ñaâu?

24
26
29
21
1
2
3
4
Câu 2 : Em thấy cây thường được trồng ở đâu?
Dặn dò:
Tìm hieåu caùc loaïi caây soáng ôû ñaâu ?
- Söu taàm tranh aûnh veà caùc loaøi caây .
Chuẩn bị baøi : Caây soáng treân caïn
chúc các em chăm ngoan
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài 24. Cây sống ở đâu?
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Mạnh Hùng
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tự nhiên và Xã hội
Gửi lên:
08/04/2012 18:39
Cập nhật:
08/04/2012 18:39
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
2.00 KB
Xem:
476
Tải về:
201
  Tải về
Từ site Trường Tiểu học An Lập:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Video
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

KH số 52/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 29/09/2023. Trích yếu: Kế hoạch HĐ tổ NVBM cấp THCS

Ngày ban hành: 29/09/2023

KH số 48/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: KH hoạt động CMNVCC Tiểu học

Ngày ban hành: 20/09/2023

KH số 51/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/09/2023. Trích yếu: BDTX THCS

Ngày ban hành: 28/09/2023

KH số 50/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/09/2023. Trích yếu: KH kiểm tra

Ngày ban hành: 28/09/2023

CV số 229/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hướng dẫn nhiệm vụ TH

Ngày ban hành: 18/09/2023

KH số 46/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hội thi GVDG tiểu học

Ngày ban hành: 18/09/2023

CV số 237/PGDĐT

Ngày ban hành: 22/09/2023. Trích yếu: giáo dục chính trị

Ngày ban hành: 22/09/2023

Kế hoạch số 47/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: THTT-HSTC

Ngày ban hành: 20/09/2023

CV số 231/PGDĐT-THCS

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: Địa điểm Chinh phục ..

Ngày ban hành: 20/09/2023

QĐ số 69/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Quy chế

Ngày ban hành: 18/09/2023

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay134
  • Tháng hiện tại521
  • Tổng lượt truy cập787,315
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây