Bài 7. Đi học đều và đúng giờ

Bài 7. Đi học đều và đúng giờ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦYCÔ
VÀ CÁC EM ĐẾN VỚI
TIẾT HỌC
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài cũ: Kính già, yêu trẻ
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Người phụ nữ trong gia đình
- Nội trợ
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Em hãy cho biết ở nhà bà, mẹ, chị hay em gái
làm những công việc gì?
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Người phụ nữ trong gia đình
- Nội trợ
- Chăm sóc
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Những lúc ốm đau, các em thích ai ở bên cạnh
nhất?
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Người phụ nữ trong gia đình
- Nội trợ
- Chăm sóc
- Dạy dỗ
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Ngoài công việc nội trợ, chăm sóc, mẹ còn làm
những công việc gì nữa?
1
2
3
4
Thảo luận nhóm
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)

Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
Những người
phụ nữ trong
ảnh làm những
công việc gì?
* Baứ Nguyeón Thũ ẹũnh (1920- 1992)
* Baứ ủaừ ủửụùc ẹaỷng vaứ Nhaứ nửụực trao taởng danh hieọu cao quyự : Anh huứng Lửùc lửụùng vuừ trang nhaõn daõn.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

* Bà đã từng giữ chức vụ sau:
Phó Tổng tư lệnh Lực lượng vũ
trang miền Nam.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam
* Phoự giaựo sử Tieỏn sú Nguyeón Thũ Traõm.
* Baứ tửứng giửừ chửực vuù: Phoự Vieọn trửụỷngVieọn Sinh hoùc noõng nghieọp.
* Baứ ủaừ ủửụùc trao taởng giaỷi thửụỷng Koõ-va-leựp-xkai-a.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

* Nguyeón Thuyự Hien, laứ coõ gaựi vaứng cuỷa theồ thao Vieọt Nam.
* Chũ ủaừ mang ve cho Toồ quoỏc 13 huy chửụng vaứng, trong ủoự coự 6 huy chửụng vaứng caực giaỷi Whu-su theỏ giụựi
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)

Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Mẹ địu con làm nương
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

2. Người phụ nữ trong xã hội
- Quaân söï
- Khoa hoïc
- Theå thao
- Kinh teá, …
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Người phụ nữ trong gia đình
- Noäi trôï
- Chăm sóc
- Dạy dỗ


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Em hãy kể tên một số phụ nữ tiêu biểu
mà em biết ?
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Bà Bùi Thị Cúc -Anh hùng Lực lượng Công an nhân dân.
Baø PhaïmThò Vaùch - Anh huøng lao ñoäng.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Bà Triệu cưỡi voi đánh giặc
Bà Nguyễn Thị Doan-Phó Chủ tịch nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Baø Nguyeãn Thò Bình- Nguyeân Phoù Chuû tòch nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Baø Condoleezza Rice- Ngoaïi tröôûng Myõ
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tinHoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với
phụ nữ?
Ghi nhớ : Người phụ nữ có vai trò quan trọng
trong gia đình và xã hội. Họ xứng đáng được
mọi người tôn trọng.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Tại sao những người phụ nữ là những người đáng
được kính trọng?


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

c, Khoõng thớch laứm chung vụựi caực baùn nửừ trong coõng vieọc taọp theồ.
d, Khoõng thớch ngoi caùnh caực baùn nửừ
Trong nhöõng vieäc laøm döôùi ñaây, vieäc laøm naøo cuûa caùc baïn nam theå hieän söï toân troïng phuï nöõ ?
a,
b,
a, Khi lên xe ô tô, luôn nhường các bạn nữ lên trước.
b, Chúc mừng các bạn nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Hoạt động 2: Bài tập 1, SGK
Khi lên xe ô tô, luôn nhường các bạn nữ lên trước.
Chúc mừng các bạn nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ
Bài tập 2: Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến sau?
a) Trẻ em trai và trẻ em gái có quyền được đối xử
bình đẳng.
b) Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái.
c) Nữ giới phải phục tùng nam giới.
d) Làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mẹ và chị, em gái.
đ) Chỉ nên cho con trai đi học, còn con gái phải ở nhà lao động giúp đỡ gia đình.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Ghi nhớ : Người phụ nữ có vai trò quan trọng
trong gia đình và xã hội. Họ xứng đáng được
mọi người tôn trọng.
Veà nhaø caùc em hoïc phaàn ghi nhôù vaø xem tieáp baøi: “Toân troïng phuï nöõ”
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Veà nhaø caùc em söu taàm caùc tranh, aûnh, caùc baøi thô, baøi haùt, … ca ngôïi ngöôøi phuï nöõ.

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM
MẠNH KHOẺ VÀ THÀNH ĐẠT
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài 7. Đi học đều và đúng giờ
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Thành Trung
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Đạo đức
Gửi lên:
28/08/2011 21:43
Cập nhật:
28/08/2011 21:43
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
10.80 KB
Xem:
523
Tải về:
86
  Tải về
Từ site Trường Tiểu học An Lập:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Video
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

KH số 34/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh

Ngày ban hành: 27/05/2024

KH số 33/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: tuyển sinh lớp 1

Ngày ban hành: 27/05/2024

CV số 100/PGDĐT-TĐKT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT

Ngày ban hành: 27/05/2024

CV số 99/PGDĐT-TH

Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống

Ngày ban hành: 23/05/2024

CV số 98/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các HĐ hè cho HS năm 2024

Ngày ban hành: 23/05/2024

TB số 25/TB-PGDĐT

Ngày ban hành: 25/04/2024. Trích yếu: Trường học an toàn ...

Ngày ban hành: 25/04/2024

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay55
  • Tháng hiện tại14,416
  • Tổng lượt truy cập936,738
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây